UK-Public-Holidays-2022
|

تعطیلات عمومی بریتانیا 2022

اگرچه به نظر می رسد تقویم 2022 از نظر تعطیلات رسمی سال خشکی است، اما می توانید با مرخصی های گاه به گاه در این پست، دوره های طولانی تعطیلات را برای خود ایجاد کنید.

برنامه ریزی سفر سال را با ولع سرگردانی و مهارت های برنامه ریزی که هر مسافری نیاز دارد شروع کنید. تعطیلات بانکی بین چهار کشور متفاوت است. در سال 2022 اسکاتلند 10، ایرلند شمالی یازده و انگلیس و ولز 9 نفر خواهند داشت. در اینجا تعطیلات بانکی 2022 در انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی آمده است:

Similar Posts