رتبه های اشراف بریتانیا .. هر آنچه باید بدانید 2023


اصطلاح اشراف بریتانیایی به یک طبقه اجتماعی متمایز اشاره دارد که در برخی از جوامع رسمی اشرافی یافت می شود و این طبقات مستقیماً توسط پادشاه یا دولت طبقه بندی می شوند و می توانند مستقیماً به مردم اعطا شوند یا می توانند در بریتانیا به ارث ببرند.

در بریتانیا، اشراف به پنج رتبه اصلی تقسیم شدند که در طول زمان تکامل یافتند. از قرون وسطی، مردم عادی به دلایل مختلفی مانند ثروت، خدمات سلطنتی یا مهارت های نظامی به اشراف گرایی رسیده اند. این غیرعادی نیست و سلسله مراتب عناوین زمانی که یک فرد بیش از یک رتبه داشته باشد می تواند پیچیده شود.

اشراف بریتانیایی

رتبه های اشراف بریتانیا

درجات پنج بزرگوار به ترتیب نزولی به شرح زیر است:

دوک

Similar Posts