De impact van Brexit op de Britse economie

Tijdens en na de stemming over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie waren de mogelijke economische gevolgen van de Brexit een hot topic. Economen zijn het er breed over eens dat Brexit de Britse economie zou schaden en op de lange termijn zou leiden tot een lager reëel inkomen per hoofd van de bevolking.

Het levert problemen op voor het Britse hoger onderwijs en academisch onderzoek en zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke afname van de immigratie uit landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Werkgelegenheidscijfers, handel, investeringen, invoer, uitvoer en zelfs de voertuigensector vertoonden allemaal al tekenen van de invloed van de Brexit op de Britse economie.

Brexit

Wat is Brexit precies?

Brexit is een acroniem dat is samengesteld uit de Engelse woorden ‘Britain’ en ‘exit’ en het beschrijft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). Terugtrekking uit de EU door een lidstaat valt onder artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Elke EU-lidstaat is vrij om de unie te verlaten als dit in strijd zou zijn met de grondwet. 

Na kennisgeving van dit besluit zullen onderhandelingen tussen de EU en deze staat beginnen om de voorwaarden van de terugtrekking en de aard van hun toekomstige betrekkingen te bepalen. Na de stemming op 23 juni 2016 en de kennisgeving aan de Europese Raad op 29 maart 2017 is het Verenigd Koninkrijk begonnen met het exitproces.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk op 1 februari 2020 officieel de Europese Unie heeft verlaten, is het terugtrekkingsakkoord pas op 29 maart 2019 in werking getreden en zorgt het ervoor dat de EU en het Verenigd Koninkrijk tot december het acquis communautaire op hun betrekkingen zullen blijven toepassen 31e, 2020.

Welke factoren hebben geleid tot Brexit?

De Britse Conservatieve Partij eiste een stemming over de Brexit in 2015. Voorstanders van de Brexit zeiden dat het EU-lidmaatschap niet de voordelen opleverde in termen van een bloeiende economie, veiligheid tegen misdaad en terrorisme, immigratiebeheer en effectieve openbare diensten. Uit de laatste telling bleek dat 51,8% van de kiezers voor de Brexit was.

Er zijn manieren waarop de economie en de samenleving deze keuze hebben beïnvloed.

De natie ontwikkelde zich echter niet plotseling tot deze gevorderde fase. Het aantal vreemdelingen dat het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, is in 2014 met 25 % gestegen ten opzichte van 2013. Het immigratieprobleem in het land was al aan de gang voordat het Verenigd Koninkrijk toetrad tot de Europese Unie.

De regio’s die een aanzienlijke instroom van immigranten hadden meegemaakt, waren meer geneigd om de brexit in het referendum te steunen.

Kiezers die zich identificeerden als midden- tot lagere klasse, ouder, blank, sociaal conservatief en/of financieel achtergesteld dachten dat ze in de steek werden gelaten door de meer economisch liberale elite. Deze personen steunden de Conservatieve Partij en uiteindelijk de Brexit.

Bedenk ook dat sommige Brexit-aanhangers werden gemotiveerd door de belofte van financieel gewin. Als Griekenland geen lid was van de Europese Unie, zou het zijn eigen handelsovereenkomsten met andere landen kunnen onderhandelen. In het VK heerste een wijdverspreide overtuiging dat EU-regelgeving het vrijemarktdenken verstikte. Anderen probeerden de Britse economie te beschermen tegen mogelijke schokken, zoals de financiële crisis van 2008 en de crisis in de eurozone van 2009.

De gevolgen van Brexit voor Groot-Brittannië

Op de dag dat de uitslag van het referendum bekend werd gemaakt, bereikte de waarde van het pond een dieptepunt in 31 jaar. Dit benadrukte de bezorgdheid die beleggers hadden over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in de nasleep van de Brexit. In de loop van het volgende jaar steeg het pond in waarde omdat handelaren zich aanpasten aan het nieuws. Het pond daalde toen de Brexit-overgangsideeën openbaar werden gemaakt en herhaaldelijk werden verworpen. Er is een gebrek aan vertrouwen onder beleggers, wat tot uiting komt in de volatiliteit van het pond, ondanks het feit dat een zwakkere munt de export stimuleert.

Effecten van Brexit op de Britse economie

Brexit had zowel een negatieve als een positieve impact op de economie, aangezien het een effect had op verschillende andere gebieden en sectoren.

Brexit’s positieve effecten op de Britse economie

Dat het Verenigd Koninkrijk nu mogelijk meer handel drijft met landen buiten de Europese Unie, wordt door sommigen gezien als een gunstige invloed van de Brexit. Sinds de waarde van het pond is gedaald, is het nu betaalbaarder om producten en diensten van wereldwijde markten te kopen, waardoor dergelijke markten mogelijk winstgevender worden.

Door de waardedaling van het pond is niet alleen het saldo op de lopende rekening verbeterd, maar ook de positie van de netto buitenlandse schuld. De handel met landen als China, Canada en India is versterkt als gevolg van de Brexit, wat bijdraagt ​​aan een hogere economische groei.

De negatieve effecten van de Brexit op de Britse economie

Voorafgaand aan de definitieve terugtrekking van het VK uit de EU kende het land een terugval van ongeveer 1,5% van de economie. Vanwege de verwachte grotere handelsbelemmeringen zijn de bedrijfsinvesteringen en verhuizingen naar de EU afgenomen.

De Britse economie had het de afgelopen jaren (2018-2020) moeilijk als gevolg van de dubbele impact van de Brexit en de trieste gebeurtenissen van eind 2019. De regering van Boris Johnson heeft een Trade and Corporation Agreement (TCA) met de Europese Unie ondertekend en de nodige Brexit papierwerk na aantreden. Aangezien de EU geografisch dicht bij het VK ligt, zal het in de nabije toekomst een belangrijke handelspartner blijven.

Als gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie (EU) te verlaten, verliet een aanzienlijk percentage van de beroepsbevolking van het land, oorspronkelijk afkomstig uit EU-lidstaten, het land omdat ze niet in staat waren of omdat ze ervoor kozen niet te blijven.

Aangezien bepaalde voorheen vrij verhandelde artikelen nu strenge inspecties en toestemmingen vereisen, had de Brexit ook een negatieve invloed op het tekort op de dienstenhandel in het VK en op de handelsbalans van het VK. Bovendien leden directe buitenlandse investeringen uit het buitenland. Aangezien het VK geen toegangspoort meer is tot de interne markt van de EU, zijn investeerders gedwongen om alternatieve toegangspunten te zoeken.

Handelsgevolgen

Het Verenigd Koninkrijk haalt economische voordelen uit EU-handelsovereenkomsten met andere landen, aangezien het lid is van de EU. De Europese Unie (EU) heeft meer onderhandelingskracht dan welke afzonderlijke lidstaat dan ook, aangezien zij de grootste economie ter wereld vertegenwoordigt. Als gevolg hiervan zou het verlaten van de EU de invloed van het VK in handelsbesprekingen verminderen en zijn vermogen om tariefvrije handel met de rest van Europa in stand te houden, in gevaar brengen.

Het risico bestaat dat het Verenigd Koninkrijk minder succes heeft bij het onderhandelen over nieuwe handelsovereenkomsten met andere landen. De financiële markten in het VK zijn volatiel geweest als gevolg van de verwarring rond de Brexit. Als er een harde Brexit komt, zullen er tarieven worden opgelegd aan alle inkomende en uitgaande goederen en diensten, waardoor de prijzen voor beide omhoog gaan.

Vergelijkbare berichten