Successierechten in het VK: rekenmachine | Tarieven | Landgoed | Belastingverminderingen en meer 2023

Ontdek het mysterie van successierechten in het VK voor 2023! Toegang tot uw rekenmachine, meer informatie over tarieven, onroerend goed, belastingverminderingen en meer. Navigeer gemakkelijk door de belastingjungle!

Laten we dus beginnen met het verkennen van de ins en outs van successierechten in het VK, en hoe dit van invloed kan zijn op u en uw gezin.

Overerving_Tax_in_UK

1. Wat is erfbelasting in het VK?

Successiebelasting (IHT) in het Verenigd Koninkrijk is een belasting die wordt geheven op de nalatenschap van een overleden persoon, bestaande uit hun eigendommen, bezittingen en geld. Enkele belangrijke punten om te overwegen zijn:

– Het standaard IHT-tarief is 40% op het deel van de nalatenschap boven de belastingvrije drempel, momenteel £ 325.000.
– Er hoeft over het algemeen geen IHT te worden betaald als de waarde van uw nalatenschap onder deze drempel ligt, of als u alles boven de drempel nalaat aan uw echtgenoot, geregistreerde partner of een vrijgestelde begunstigde (zoals een liefdadigheidsinstelling of een plaatselijke amateursportvereniging).
– Een extra RNRB-tariefschaal (Residence nil rate) kan de belastingvrije drempel verhogen bij het nalaten van een huis aan kinderen of kleinkinderen, met de mogelijkheid voor paren om ongebruikte drempels over te dragen van de ene echtgenoot naar de andere.
– Slechts 1 op de 20 nalatenschappen in het VK is onderworpen aan IHT, maar het is van essentieel belang om hiermee rekening te houden bij het maken van een testament.

Inzicht in de verschillende aspecten van successierechten in het VK zorgt ervoor dat de juiste maatregelen kunnen worden genomen om de impact ervan op de begunstigden te minimaliseren en proactief plannen te maken voor de toekomst. 

2. Inzicht in de nultariefbanddrempel

Het begrijpen van de nultariefbanddrempel is essentieel voor vermogensplanning en mogelijk om de aansprakelijkheid voor successierechten (IHT) op een nalatenschap te verminderen. De nultariefband (NRB) verwijst naar de waarde van een landgoed dat is vrijgesteld van IHT, momenteel vastgesteld op £ 325.000 voor het belastingjaar 2023/24. Dit is wat u moet weten:

– De NRB is van toepassing op elke individuele nalatenschap.
– Activa binnen de NRB zijn vrij van IHT, terwijl elk deel van de nalatenschap dat de NRB overschrijdt doorgaans onderworpen is aan een belastingtarief van 40%.
– De NRB kijkt naar de waarde van schenkingen gedaan binnen zeven jaar voor het overlijden van de persoon.
– Naast de standaard NRB kan er een ‘residence nil rate band’ (RNRB) beschikbaar zijn, die verdere IHT-aftrek biedt voor eigendommen die worden doorgegeven aan directe nakomelingen.

Samengevat, de nultariefbanddrempel is een cruciaal aspect van estate planning dat een aanzienlijke invloed kan hebben op de totale verschuldigde erfbelasting op de nalatenschap van een individu. Inzicht in de NRB en RNRB zal helpen bij een betere planning en mogelijk de belastingdruk op dierbaren verminderen. 

Successierechten in het VK

3. Vrijstellingen: wanneer er geen successierechten in het VK verschuldigd zijn

Erfbelasting (IHT) is in bepaalde situaties niet verschuldigd en kan worden vrijgesteld. Enkele van de vrijstellingen die ertoe leiden dat er geen IHT moet worden betaald, zijn onder meer:

– Als de waarde van de nalatenschap, inclusief schenkingen gedaan binnen zeven jaar voorafgaand aan het overlijden, lager is dan de nultariefband (NRB) van £ 325.000.
– Wanneer activa worden overgedragen aan een langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner die gedomicilieerd is of geacht wordt gedomicilieerd te zijn in het VK.
– Als het hele landgoed boven de drempel van £ 325.000 wordt overgelaten aan een echtgenoot, geregistreerde partner, liefdadigheidsinstelling of amateursportclub.
– Onder specifieke omstandigheden kan de RNRB-vrijstelling worden toegepast als de overledene zijn woning verlaat of de opbrengst van de verkoop gaat naar zijn directe afstammelingen.

Het is essentieel om vertrouwd te raken met deze vrijstellingen om te begrijpen wanneer IHT mogelijk niet verschuldigd is en om mogelijk de belastingdruk op uw nalatenschap te verminderen. 

4. Hoe successierechten in het VK te berekenen

Het berekenen van successierechten (IHT) lijkt in eerste instantie misschien ontmoedigend, maar het kan worden vereenvoudigd door deze stappen te volgen:

1. Tel de dagwaarde van al uw bezittingen bij elkaar op, inclusief uw woning, overige bezittingen, persoonlijke bezittingen, spaargeld en beleggingen.
2. Vermeld de waarde van alle levensverzekeringen die bij uw overlijden moeten worden uitbetaald, op voorwaarde dat ze niet onder een trust zijn geschreven.
3. Houd rekening met de waarde van alle geschenken die u in de afgelopen zeven jaar hebt gedaan.
4. Trek eventuele uitstaande hypotheek- en leningsbedragen af ​​van de totale waarde van uw bezittingen.

Na het voltooien van deze stappen, is het resulterende bedrag uw belastbaar vermogen. Vergeet niet dat de standaard IHT-drempel £ 325.000 is, en alles boven deze drempel wordt belast tegen 40%. In sommige gevallen kunt u, in plaats van handmatig successierechten te berekenen, een IHT-calculator gebruiken om de belastingaanslag op uw nalatenschap te schatten. Deze tool geeft u ook advies over hoe u uw successierechten kunt verlagen. 

5. Erfbelastingcalculator VK 2023

U kunt de volgende successierechtencalculator bekijken UK Als u zich zorgen maakt over hoeveel successierechten (IHT) uw begunstigden mogelijk moeten betalen na uw overlijden.

Een voorbeeld van zo’n tool is de successiebelastingcalculator UK, die rekening houdt met factoren zoals de waarde van uw nalatenschap, eventuele schenkingen die u in het verleden hebt weggegeven en eventuele vrijstellingen of vrijstellingen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt.

Door deze rekenmachine te gebruiken, kunt u een globaal idee krijgen van hoeveel IHT uw nalatenschap aansprakelijk kan zijn en indien nodig stappen ondernemen om dit te verminderen, zoals het schenken van geschenken aan dierbaren tijdens uw leven of het opzetten van trusts. Het is belangrijk op te merken dat de rekenmachine slechts een schatting is en geen vervanging is voor professioneel advies, dus als u complexe zaken heeft of niet zeker bent van uw IHT-aansprakelijkheid, is het raadzaam om de hulp in te roepen van een financieel of juridisch adviseur.

6. Het standaardtarief van 40% successierechten

Het standaardtarief voor successierechten (IHT) in het VK is een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van iemands nalatenschap. Het verwijst naar het belastingpercentage dat wordt toegepast op het deel van uw nalatenschap dat de belastingvrije drempel van £ 325.000 overschrijdt. Belangrijke punten om op te merken over het IHT-tarief van 40% zijn:

– Het tarief van 40% is alleen van toepassing op het bedrag boven de drempel van £ 325.000, wat betekent dat als uw nalatenschap minder waard is, u geen IHT hoeft te betalen.
– Als uw nalatenschap bijvoorbeeld een waarde heeft van £ 525.000, wordt de belasting geheven op £ 200.000 (£ 525.000 – £ 325.000), wat leidt tot een belastingaanslag van £ 80.000 (40% van £ 200.000).
– “Slechts 1 op de 20 nalatenschappen in het VK betalen successierechten.” Dit geeft aan dat de meeste nalatenschappen niet de waarde bereiken die vereist is voor IHT-aansprakelijkheid.
– Ongeacht het standaardtarief van 40%, kunnen vrijstellingen en vrijstellingen zoals de Residence Nil Rate Band en Taper Relief de totale IHT-factuur verlagen.

Voorbereiding en vooruitziendheid zijn essentieel bij het overwegen van het standaard IHT-tarief om een ​​minimale financiële last voor uw gezin en dierbaren te garanderen. 

7. Ongebruikte fiscale drempels overdragen tussen paren

Het overdragen van ongebruikte belastingdrempels tussen paren kan aanzienlijke financiële voordelen opleveren bij het verminderen van successierechten (IHT). Wanneer de eerste echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner overlijdt zonder gebruik te maken van het volledige heffingsvrije vermogen van £ 325.000, kan het niet-gebruikte deel worden overgedragen aan de langstlevende partner. Deze overdraagbare nultariefband (TNRB) kan de beschikbare vergoeding mogelijk verdubbelen tot £ 650.000. Bovendien kunnen paren ook elke ongebruikte Residence nil rate band (RNRB) overdragen wanneer de eerste persoon overlijdt, waardoor hun belastingvrije drempels verder worden uitgebreid.

Belangrijke punten om rekening mee te houden bij het overdragen van ongebruikte belastingdrempels:
* Paren moeten getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben op het moment van het eerste overlijden.
* Het verzoek tot overdracht van de ongebruikte drempel moet binnen twee jaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner bij HMRC worden ingediend.
* Om het percentage van de ongebruikte drempel die beschikbaar is voor overdracht te berekenen, deelt u het bedrag dat overblijft voor niet-vrijgestelde begunstigden door de drempel op het moment van het eerste overlijden en vermenigvuldigt u dit met 100. Het resterende percentage is de ongebruikte drempel die beschikbaar is voor overdracht.
* Deze overdracht verlaagt aanzienlijk de IHT die moet worden betaald op de nalatenschap van de langstlevende partner, wat mogelijk kan resulteren in aanzienlijke besparingen voor hun erfgenamen. 

8. Hoe een nalatenschap te taxeren voor erfbelasting

Het taxeren van een nalatenschap voor successierechten (IHT) omvat een grondige beoordeling van de activa van de overledene, zoals geld, onroerend goed en bezittingen. Volg deze stappen om nauwkeurigheid te garanderen:

* Maak een uitgebreide lijst van alle bezittingen, inclusief spaargeld, beleggingen, onroerend goed en waardevolle spullen.
* Documenteer eventuele schulden, zoals hypotheken en leningen, die kunnen worden afgetrokken van de waarde van het landgoed.
* Voeg alle geschenken toe die binnen zeven jaar na het overlijden van de persoon zijn gedaan, aangezien deze ook onderworpen kunnen zijn aan IHT.
* Overweeg het inhuren van een professional, zoals een advocaat, om te helpen bij het nauwkeurig en efficiënt taxeren van het landgoed.

Houd er rekening mee dat het taxeren van een landgoed enkele maanden kan duren, afhankelijk van de complexiteit ervan, en IHT-betalingen kunnen specifieke deadlines hebben. Door deze processen te begrijpen en waar nodig professionals in te schakelen, kunt u zorgen voor een nauwkeurige taxatie en correcte IHT-naleving. 

9. Afbouwaftrek en andere successierechten

Taperverlichting is een belangrijke factor om te overwegen bij het bespreken van successierechten. Deze belastingvermindering is van toepassing op schenkingen gedaan binnen 7 jaar voorafgaand aan het overlijden van de schenker en vermindert de verschuldigde successierechten op een degressieve schaal. Enkele essentiële punten om te onthouden over taps toelopend reliëf zijn:

– Het is alleen van toepassing op schenkingen
– De vrijstelling is van toepassing wanneer de cumulatieve waarde van schenkingen binnen 7 jaar voorafgaand aan het overlijden hoger is dan de persoonlijke IHT-aftrek (£ 325.000 voor het belastingjaar 2022/23
) de giften boven de IHT-vergoeding

Naast de afbouwvermindering zijn er nog andere vrijstellingen voor erfbelasting:

– Vrijstelling voor echtgenoten, die erfbelasting op schenkingen tussen echtgenoten of geregistreerde partners voorkomt
– Liefdadigheidsvrijstellingen, waarbij geen erfbelasting verschuldigd is op schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen of politieke partijen
– De jaarlijkse vrijstelling, waardoor individuen in totaal £ 3.000 kunnen weggeven schenkingen per belastingjaar zonder dat ze worden toegevoegd aan de waarde van hun nalatenschap

Door deze vrijstellingen van successierechten te begrijpen, kunnen individuen profiteren van verschillende vergoedingen en vrijstellingen om hun totale belastingplicht te verminderen.

10. Drempel successierecht VK

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over de nalatenschap van iemand die is overleden. In het Verenigd Koninkrijk is de drempel voor successierechten voor 2022/2023 £ 325.000.

Als de waarde van een nalatenschap onder deze drempel ligt, hoeft er doorgaans geen erfbelasting te worden betaald. Als de nalatenschap echter deze drempel overschrijdt, wordt het standaardtarief van de successierechten van 40% toegepast op de overwaarde.

Uitzonderingen op deze regel zijn onder meer het overlaten van alles boven de drempel aan een echtgenoot, geregistreerde partner, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling of een openbare amateursportvereniging. Als de nalatenschap een schenking aan een goed doel omvat die 10% of meer van de totale waarde van de nalatenschap uitmaakt, kan de erfbelasting worden verlaagd en kunnen sommige activa ook worden doorgegeven zonder erfbelasting.

Het is essentieel om een ​​register bij te houden van alle activa, passiva en hoe hun waardering werd bepaald op de datum van overlijden om ervoor te zorgen dat het juiste belastingbedrag wordt berekend. Door een levensverzekering af te sluiten die ‘in trust’ is geschreven, kunnen activa worden beschermd tegen verkoop om erfbelasting te betalen en worden betalingsachterstanden voorkomen. Deze polissen kunnen extra geld opleveren om eventuele belastingaanslagen te betalen die moeten worden verrekend. 

11. Veelgestelde vragen over successierechten: antwoorden op veelgestelde vragen

Het begrijpen van successierechten (IHT) kan een ontmoedigende taak zijn, vooral als het gaat om het verlies van een dierbare. Om de grondbeginselen te verduidelijken en een deel van de verwarring weg te nemen, volgen hier de belangrijkste punten die de 10 meest voorkomende vragen met betrekking tot IHT in het VK behandelen:

• Erfbelasting (IHT) is een belasting die wordt geheven op de nalatenschap van een overleden persoon, waaronder eigendommen, spaargelden, pensioenfondsen en andere activa minus schulden en passiva.
• IHT wordt doorgaans betaald door de uitvoerder van de nalatenschap of via belastingvrijstellingen verkregen door erfgenamen.
• De IHT-drempel is £325.000, met een belasting van 40% op elk bedrag boven deze drempel.
• Er zijn aanvullende nihil-tariefklassen en verblijfs-nultariefklassen beschikbaar in geval van overdracht van de nalatenschap aan directe afstammelingen, echtgenoten of geregistreerde partners.
• Overdraagbare Nil Rate Bands (TNRB) zijn beschikbaar om drempels te verhogen voor gehuwde paren of geregistreerde partnerschappen.
• Schenkingsvergoedingen, zoals een jaarlijkse vrijstelling van £3.000 en mogelijk vrijgestelde overdrachten, kunnen worden gebruikt om fiscaal voordelige schenkingen te doen en de totale IHT-aansprakelijkheid te verminderen.
• Pas op voor schenken onder voorbehoud van uitkeringsregels, met name bij het schenken van een huis, aangezien het niet naleven ervan ertoe kan leiden dat de volledige waarde van het onroerend goed wordt beoordeeld voor IHT.
• Regelmatige patronen van het schenken van overtollig inkomen kunnen een nuttig IHT-planningshulpmiddel zijn voor mensen met een royaal inkomen.

Vergeet niet dat adequate planning voor vermogensbeheer en proactieve belastingstrategieën onder bepaalde voorwaarden kunnen helpen bij het verminderen of zelfs vermijden van IHT. Het is altijd nuttig om een ​​professional op het gebied van erfbelasting te raadplegen om ervoor te zorgen dat u de relevante belastingwetten goed begrijpt en toepast.

Vergelijkbare berichten