De impact van Brexit op de Britse economie

Tijdens en na de stemming over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie waren de mogelijke economische gevolgen van de Brexit een hot topic. Economen zijn het er breed over eens dat Brexit de Britse economie zou schaden en op de lange termijn zou leiden tot een lager reëel inkomen per hoofd van de bevolking.

Het levert problemen op voor het Britse hoger onderwijs en academisch onderzoek en zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke afname van de immigratie uit landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Werkgelegenheidscijfers, handel, investeringen, invoer, uitvoer en zelfs de voertuigensector vertoonden allemaal al tekenen van de invloed van de Brexit op de Britse economie.

Brexit

Wat is Brexit precies?

Brexit is een acroniem dat is samengesteld uit de Engelse woorden ‘Britain’ en ‘exit’ en het beschrijft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). Terugtrekking uit de EU door een lidstaat valt onder artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Elke EU-lidstaat is vrij om de unie te verlaten als dit in strijd zou zijn met de grondwet. 

Na kennisgeving van dit besluit zullen onderhandelingen tussen de EU en deze staat beginnen om de voorwaarden van de terugtrekking en de aard van hun toekomstige betrekkingen te bepalen. Na de stemming op 23 juni 2016 en de kennisgeving aan de Europese Raad op 29 maart 2017 is het Verenigd Koninkrijk begonnen met het exitproces.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk op 1 februari 2020 officieel de Europese Unie heeft verlaten, is het terugtrekkingsakkoord pas op 29 maart 2019 in werking getreden en zorgt het ervoor dat de EU en het Verenigd Koninkrijk tot december het acquis communautaire op hun betrekkingen zullen blijven toepassen 31e, 2020.

Welke factoren hebben geleid tot Brexit?

De Britse Conservatieve Partij eiste een stemming over de Brexit in 2015. Voorstanders van de Brexit zeiden dat het EU-lidmaatschap niet de voordelen opleverde in termen van een bloeiende economie, veiligheid tegen misdaad en terrorisme, immigratiebeheer en effectieve openbare diensten. Uit de laatste telling bleek dat 51,8% van de kiezers voor de Brexit was.

Er zijn manieren waarop de economie en de samenleving deze keuze hebben beïnvloed.

Similar Posts